Scroll to top
sk

Služby

Architektonický ateliér SINAR je pripravený a oprávnený poskytovať stavebníkom a investorom všetky odborné služby pre uskutočnenie ich zámerov výstavby nových alebo rekonštrukcie jestvujúcich objektov v polohe predprojektovej prípravy, následného spracovania projektovej dokumentácie, odborného dohľadu pri výstavbe a odovzdaní stavby do užívania. Naše odborné služby pokrývajú oblasť prípravy výstavby objektov rôzneho typu a kategórie, vrátane ich súborov a urbanistických komplexov. V rámci komplexu projektových činností zabezpečujeme spracovanie návrhov interiéru (vnútorné vybavenie stavby) a exteriéru (okolie stavby, záhradná architektúra) a ich následnú realizáciu. Do kompletu našich odborných služieb patrí tiež spracovanie územno-plánovacej dokumentácie (areály, zóny, obce) a projektov krajinnej architektúry vrátane prípravy výstavby golfových ihrísk.

Súbor odborných služieb architektonického ateliéru sa člení na časovo diferencované fázy:

Príprava výstavby (iniciácia, úvodné konzultácie, terénny prieskum, formulácia zadania stavby, príprava vstupných podkladov…)

Koncepčný návrh (urbanistického / architektonického riešenia, riešenia interiéru, riešenia exteriéru) – tzv. štúdia

Štúdia je základná forma alebo stupeň spracovania zadania. Ide o vytvorenie celkového konceptu riešenia, z ktorého sú jasné základné súvislosti návrhu ako tvary, proporcie, materiály, farebnosť a podobne. Spracovaním štúdie je možné overiť realizovateľnosť zámeru a získať konkrétnejšiu predstavu o možnosti stvárnenia architektúry, interiéru alebo územia. Tento stupeň spracovania projektovej dokumentácie obsahuje hlavne grafické vyjadrenia návrhu a z hľadiska obsahovej podrobnosti predpokladá ďalšie dopracovanie zámeru do vyššej podrobnosti v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Spracovanie dokumentácie pre povolenie stavby

V zmysle Stavebného zákona je pri niektorých stavebných zámeroch nutné žiadať o územné rozhodnutie, ktorým príslušný stavebný úrad povoľuje umiestnenie stavby v danom území. Podrobnosť spracovania takejto projektovej dokumentácie je stanovená zákonom a vykonávacou vyhláškou pričom výsledný projekt pre územné rozhodnutie definuje všetky základné parametre navrhovanej stavby, jej presné umiestnenie, napojenie na miestnu technickú infraštruktúru a vplyv na existujúce územie. Okrem výkresovej časti takáto dokumentácia obsahuje textové popisy riešení a výpočty bilancií. Predpokladá sa, že tento stupeň projektovej dokumentácie bude neskôr ďalej dopracovaný do vyššej podrobnosti projektu pre stavebné povolenie.


Stavebný zákon určuje rozsah projektovej dokumentácie, ktorú stavebník prikladá k žiadosti o stavebné povolenie. Takáto projektová dokumentácia definuje technické parametre plánovanej stavby, jej technickú a technologickú výbavu, napojenie na miestnu infraštruktúru, energetické bilancie a prípadne s ohľadom na konkrétny stavebný zámer aj iné podrobnosti. V prípade, že stavebný zámer podlieha vydaniu územného rozhodnutia, potom tento stupeň projektovej dokumentácie nadväzuje na projekt pre územné rozhodnutie. Dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje okrem výkresov aj textové časti s popismi riešenia stavby a výpočtami bilancií.

Spracovanie projektu interiéru

Táto projektová dokumentácia podrobne zobrazuje riešenie interiéru v stavebnom objekte. Ide o projekt usporiadania a úprav vnútorného priestoru, ktorý presne definuje vybavenie riešených priestorov konkrétnymi zariaďovacími predmetmi s ich presnými pozíciami, určuje jednotlivé materiály povrchových úprav podláh, stien a stropov a koordinuje rozmiestnenie technických a technologických prvkov výbavy stavby s potrebami a výbavou interiéru. Takáto projektová dokumentácia obsahuje výkresovú časť včítane vykreslenia potrebných detailov a textovú časť s popismi jednotlivých navrhovaných riešení a s výkazmi navrhnutých prvkov a materiálov.

Spracovanie dokumentácie pre uskutočnenie stavby

Ide o projektovú dokumentáciu nadväzujúcu na projekt pre stavebné povolenie. Realizačný projekt obsahuje podrobné vykreslenie stavby so všetkými potrebnými technickými detailami pre stavebnú realizáciu diela. Okrem podrobnej výkresovej časti tento stupeň projektovej dokumentácie obsahuje tabuľky s výkazmi jednotlivých stavebných prvkov a ich množstiev.

Autorský dohľad pri výstavbe

Uvedenie stavby do prevádzky

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.