Scroll to top
sk

Urbanizmus

Náš ateliér je pripravený kvalifikovane spracovať rôzne typy dokumentácie od urbanistických štúdií až po územné plány zón a sídiel i celých katastrálnych území obcí a vytvoriť tak pre investorov predpoklady pre následné zhodnotenie riešeného územia pre stanovené funkčné využitie.

urbanizmus bratislava

Väčšina architektonických diel – objektov – sa umiestňuje do urbanizovaného prostredia, v ktorom spolupôsobia s inými existujúcimi objektami. Urbanizované prostredie je definované ako sústava priestorových architektonických objektov, siete komunikácii, technickej výbavy, dopravnej a technickej vybavenosti územia a nezastavaných plôch vrátane zelene. Urbanistická koncepcia je základom pre spracovanie územného plánu, ktorý je východiskovým a nezastupiteľným nástrojom verejnej správy pre umiestňovanie stavieb v určitom území.

Náš ateliér je pripravený kvalifikovane spracovať rôzne typy dokumentácie od urbanistických štúdií až po územné plány zón a sídiel i celých katastrálnych území obcí a vytvoriť tak pre investorov predpoklady pre následné zhodnotenie riešeného územia pre stanovené funkčné využitie.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.