Scroll to top
sk

Bernolákovo – vízia rozvoja obce

Cieľom navrhnutej koncepcie je rozvoj a stabilizácia organizmu autonómneho sídla v prímestskej oblasti Bratislavy s homogenizovanou urbanistickou štruktúrou, ktorá zodpovedá princípom udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. Cieľový stav je založený na aktivizácii celého katastrálneho územia obce a optimalizácii funkčného využitia všetkých jeho častí.

Vyvážený a limitovaný pomer medzi zastavanými a nezastavanými plochami v záujme zachovania príjemného životného prostredia, umožňujúceho plnohodnotný komunitný a spoločenský život. Uvažovaný rast a rozvoj obce Bernolákovo si bude vyžadovať vytvorenie nového centra obce, ktoré zabezpečí obyvateľom a návštevníkom potrebný rozsah služieb na najvyššej úrovni. Nové centrum je situované do polohy historického jadra obce, jeho súčasťou je budova kaštieľa ako reprezentačný objekt sídla s kultúrnohistorickými a spoločenskými funkciami. V zmysle zámeru aktivizácie využitia celého katastrálneho územia obce je v jeho severovýchodnej časti situovaný areál Agro-gastro centrum, atraktívny obslužný komplex, ktorý bude poskytovať služby predaja a konzumácie produktov agrosektora (zelenina, ovocie, hrozno, víno a destiláty, pekárenské výrobky, mlieko a mliečne produkty, mäso a mäsové výrobky), jednak vo forme pravidelnej obchodnej prevádzky a jednak ako priestor pre tradičné sezónne podujatia( veľkonočné a vianočné trhy, dožinky, vinobranie a pod.).

V južnej časti katastrálneho územia obce s rozsiahlou nízkopodlažnou obytnou zástavbou bude na disponibilnej voľnej ploche popri Lúčnej ulici (a pri spojovacom kanáli vodných tokov Malého Dunaja a Čiernej vody) umiestnené lokálne centrum Juh ako komplex objektov obchodnej a obslužnej vybavenosti, nového školského areálu, miestneho kultúrno-spoločenského centra a priľahlého nového zdravotného centra. Lokálne centrum zabezpečí kompletný rozsah služieb v optimálnej dostupnosti a v príjemnom prostredí s výrazným uplatnením zelene najmä pre obyvateľov nových sektorov južnej časti obce.

PROJEKT V KOCKE
Zadávateľ: obecný úrad Bernolákovo
Miesto: Bernolákovo, Bratislavský kraj
Stupeň PD: verejná urbanistická súťaž – súťažný návrh
Dátum spracovania: 06/2021
Realizácia: nerealizované
Riešená plocha: cca 3600 ha

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.