Scroll to top
sk

Cyklotrasa Malacky – Rohožník

V zmysle zadania štúdie trasovania cyklotrasy Malacky – Rohožník boli hlavné ciele
riešenia nasledovné:
– úlohou štúdie trasovania je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne
najvhodnejšieho riešenia cyklotrasy Malacky – Rohožník;
– cyklotrasa musí spájať centrá osídlenia oboch obcí;
– pri spracovaní návrhu trasovania je potrebné vo vymedzenom riešenom území
zohľadniť vplyvy:
– ostatných pripravovaných, resp. realizovaných stavieb v pôsobnosti iných
správcov cestných komunikácií (NDS, SSC, samosprávy dotknutých obcí);
– existujúcich inžinierskych sietí;
– pripravovanej bytovej výstavby v okolí Malaciek a Rohožníka;
– prevádzky vojenského obvodu Záhorie.

Štúdia je spracovaná v dvoch variantoch A a B, ktoré rešpektujú požiadavku objednávateľa viesť varianty cyklotrasy pozdĺž rekonštruovanej cesty III/1113.  V širších vzťahoch je vyjadrený tiež možný vzťah trasovania cyklotrasy Malacky –  Rohožník k plánovanému systému cyklotrás na území Bratislavského samosprávneho kraja (ÚPN BSK) ako ďalší variant C.

PROJEK V KOCKE
Zadávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Miesto: Malacky – Rohožník, Bratislavský kraj
Stupeň PD: urbanistická štúdia
Dátum spracovania: 12/2019
Realizácia: v príprave

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.